Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

CSEKE BERNADETT

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

HATÁLYOS:

2022. MÁJUS 1. NAPJÁTÓL

VISSZAVONÁSIG

1. A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Cseke Bernadett egyéni vállalkozó

Székhely: 1118 Budapest, Háromszék utca 40.

Nyilvántartási szám: 55426143

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám: 56745508-1-43

Telefonszám: +3620/334 7099 

E-mail cím: info@csekebernadett.hu

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail cím: info@mhosting.hu

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.csekebernadett.hu

 

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Fogyasztó v. Kliens: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, a Szolgáltató kliense, vendége.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Kliens részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Kliens jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató masszázzsal és mentálhigiénés tevékenységével kapcsolatos szolgáltatásainak igénybevétele, konzultációra való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Kliens a Szolgáltatótól történő megrendeléssel (időpontfoglalással) kezdeményez. A Kliens, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon, az online időpontfoglaló rendszer használata során, az ott található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Kliens között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését, vagy az időpontfoglalást megelőzően, szabályszerűen hozzáférhetővé teszi, vagy elküldi a Kliens részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Kliens az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a szolgáltatási díjat megfizeti a Szolgáltató részére, vagy az időpontfoglalást elküldi, úgy kell tekinteni, hogy a Kliens az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Kliens között.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. április 20. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Kliensre és szolgáltatásra hatályosak. 

A Kliens a szolgáltatásra való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Kliens a jelentkezés elküldésével/az időpontfoglalással elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén az időpontfoglalás időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: masszázzsal és mentálhigiénés tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki jelentkezik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra, az időpont foglalását a Szolgáltató visszaigazolta és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

7. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Kliens valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Kliens a szolgáltatásra időpontot foglal, foglalását elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Kliens ajánlatát) a Kliens által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Klienssel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.csekebernadett.hu weboldalon és a közösségi oldalakon, vagy elektronikus levélben kerülnek bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Kliens a Szolgáltató elektronikus levelezési címén, a weboldalon található online időpontfoglaló rendszer, vagy a kapcsolatfelvételi űrlap használatával jelentkezhet a szolgáltatásra, személyes adatai megadásával.

Amennyiben a Kliens az online időpontfoglaló rendszeren keresztül kíván jelentkezni Szolgáltató szolgáltatására, azt az alábbi módon teheti meg: Kliens a weboldalon a szolgáltatások bemutatása alatt található „Bejelentkezem”, vagy „Időpontot foglalok” elnevezésű gombra kattintva kezdheti meg a jelentkezési folyamatot. Ezt követően Kliens átirányításra kerül az időpontfoglaló rendszer oldalára (www.calendly.com/csekebernadett). A megjelenő oldalon Kliens kiválasztja a kívánt szolgáltatást, majd annak nevére kattint és megjelöli az időpontot. Ezt követően kerülnek megadásra a Kliens személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím). Amennyiben Kliens mindent rendben talál, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásra kerül a vonatkozó négyzet jelölésével és az időpontfoglalás véglegesítésre kerül a „Schedule Event” gomb megnyomásával.

A honlapon, közösségi oldalakon, vagy az elektronikus levélben közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. 

A Kliens az jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Az időpontfoglalás Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a foglalást. A visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Kliens és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Kliens jelentkezését. 

(Ha az időpontfoglalás megérkezését visszaigazoló e-mail a Klienshez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Kliens mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

A Kliens elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja az időpontfoglalást, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Kliens a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Kliens más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót, a Kliens által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.

8. Szolgáltatási díj:

A szolgáltatás igénybevételéért a Kliens díj fizetésére köteles. A szolgáltatási díj a weboldalon, közösségi oldalakon, vagy egyedi ajánlatban kerül feltüntetésre. A feltüntetett szolgáltatási díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szolgáltatás díja Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

A Szolgáltató fenntartja a feltüntetett díjak változtatásának jogát. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás, elküldött időpontfoglalás esetében a szolgáltatási díj összegét nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon, közösségi oldalakon, vagy az egyedi ajánlatban. Ilyen esetben a Szolgáltató a szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben, vagy telefonon megkeresi a Klienst egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatási díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

A Kliens elfogadja, hogy a szolgáltatási díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Kliensnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Kliens köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

9. Fizetési és lemondási feltételek:

A szolgáltatási díjat a Kliens bankkártyás fizetéssel, átutalással, vagy készpénzben fizeti meg Szolgáltató részére, az általa kiállított számla alapján, 8 napos fizetési határidő figyelembevételével.

Bankkártyával történő fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Átutalással történő fizetés: a Kliens a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatási díj összegét. 

Készpénzben történő fizetés: a Kliens a szolgáltatáson való személyes részvétel alkalmával fizeti meg a Szolgáltató részére a szolgáltatási díjat.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Kliens figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (az időpontfoglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Kliens jogosult a szolgáltatáson való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül. 

 • Ha a lemondásra több, mint 24 órával a szolgáltatás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Kliens nem köteles megfizetni Szolgáltató részére a szolgáltatás díját. 
 • Ha az időpont lemondására a szolgáltatást megelőző 24 órán belül kerül sor, Kliens köteles a szolgáltatási díjnak megfelelő összeget Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben a Kliens ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a jövőben megtagadni a Kliens számára történő szolgáltatás nyújtását.

Amennyiben a Kliens a szolgáltatást nem vesz igénybe, az alkalom számára megtartottnak minősül, köteles megfizetni Szolgáltató részére a szolgáltatási díjat.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár annak egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt szolgáltatást.

10. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:

A teljesítés időpontja a szolgáltatás igénybevételének időpontja.

Kliens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Kliens érdekeit szem előtt tartva nyújtja. Kliens tudomásul veszi, hogy a szerződés szerinti szolgáltatás szakszerű biztosítása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé, ám a Szolgáltató nem vállalja a tőle elvárható gondosságon túli egyéb eredmény elérését. 

A Kliens a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Kliens olyan cselekményének következményéért, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatás sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, a szolgáltatás sikertelenségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Kliens a szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét.

A Kliens köteles a részére nyújtott szolgáltatást személyesen végző Szolgáltatóval együttműködni és tiszteletben tartani a Szolgáltató jogait.

A Kliens köteles megadni minden információt a Szolgáltató számára egészségügyi állapotával kapcsolatban, köteles kitölteni a Szolgáltató által készített kérdőívet és valós információkkal szolgálni az abban szereplő kérdésekre. 

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Kliens által elhallgatott, vagy nem megfelelően átadott információk miatti problémákért, egészségkárosodásért.

Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Kliens a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte. 18 éven aluli személy esetén, a szolgáltatás igénybevételére kizárólag a törvényes képviselő előzetes hozzájárulásával van lehetőség.

A mentálhigiénés segítő beszélgetés/kezelés nem minősül orvosi kezelésnek és nem is helyettesíti azt.

11. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok (beleértve a különleges adatokat is) kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Kliensei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

12. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Kliens a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Cseke Bernadett egyéni vállalkozó 1118 Budapest, Háromszék utca 40.), vagy elektronikus levélben (info@csekebernadett.hu) teheti meg. 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Kliens a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Kliensnek átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Kliensnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Kliens neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Kliens panaszának részletes leírása, a Kliens által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Kliens panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Kliens aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Klienst írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Kliens lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

Online vitarendezés:13. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Klienseit, hogy amennyiben a Kliens nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Kliens lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Kliens.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu  

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

Fax: 06-72-507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532

Mobil: (+36) 70 938 4765

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet 

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu  

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu 

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6

Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

Mobil: (30) 967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010; 0634-513-012

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu 

Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu 

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon/Fax: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu 

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu 

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu 

Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet 

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu 

Honlap: www.vasibekelteto.hu  

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu 

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

Honlap: www.bekelteteszala.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Kliens és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Kliens megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Kliensnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Kliens hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Kliens kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Kliens nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Kliens álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Kliens nyilatkozatát arról, hogy a Kliens a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Kliens nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Kliens aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Kliens bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Kliens rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Kliens meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Kliens fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Kliens jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

14. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Kliensek (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Kliens panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

15. Vegyes és záró rendelkezések:

A Kliens szolgáltatásra való elektronikus jelentkezése feltételezi, hogy a Kliens az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

16. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. április 20. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.